سمینارهای شرکت مهیمن
1397-09-25
سمینارهای شرکت مهیمن

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن میهمن به عنوان یکی از حامیان چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف در نظر دارد سمینارهایی را  همزمان با برگزاری نمایشگاه برگزار نماید.