سمینارهای شرکت مهیمن
25 آذر 1397
سمینارهای شرکت مهیمن

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن میهمن به عنوان یکی از حامیان چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف در نظر دارد سمینارهایی را  همزمان با برگزاری نمایشگاه برگزار نماید.