صندوق توسعه فناوری های نوین
24 آذر 1397
صندوق توسعه فناوری های نوین

صندوق توسعه فناوری های نوین حامی چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف