شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
1397-09-07
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن حامی نقره ای چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان