شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
07 آذر 1397
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن حامی نقره ای چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان