باشگاه کسب و کار دانش بنیان (BOX)
1397-05-27
باشگاه کسب و کار دانش بنیان (BOX)

باشگاه کسب و کار دانش بنیان (BOX) حامی الماسی چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان