باشگاه کسب و کار دانش بنیان (BOX)
27 مرداد 1397
باشگاه کسب و کار دانش بنیان (BOX)

باشگاه کسب و کار دانش بنیان (BOX) حامی الماسی چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان