معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مرکز توسعه فناوری های راهبردی
08 مهر 1397
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مرکز توسعه فناوری های راهبردی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مرکز توسعه فناوری های راهبردی حامی نقره ای چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان